7-41130-002-031 หญ้ามาลเซีย (Axonopus compresus (Sw.) P.Beauv.) )

ชื่อพื้นเมือง หญ้ามาลเซีย (ภาคกลาง); หญ้าปากควาย (ภาคใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Axonopus compresus (Sw.) P.Beauv.

ชื่อวงศ์ POACEAE

ชื่อสามัญ Carpet grass, Savanna grass

ประโยชน์ ใช้ปลูกแต่งสวน