nonghan.ac.th

ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130บนเนื้อที่ 40 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2540 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอของกรมอาชีวศึกษาตามโครงการของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชนบทและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในท้องถิ่น รวมทั้งให้ ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Read More