ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาช่างยนต์

นายกิตติ คำมณีจันทร์
ครู คศ 1. (หัวหน้าแผนก)
093-5503590
นายจิรภัทร จิรภาสภคพร
พนักงานราชการ
081-0514300
นายสมภาร องอาจ
ครูพิเศษ
098-6068908
นายนิรัชภูมิ วงษ์คลองเขื่อน
ครูพิเศษ
094-0093190
นายวุฒิชัย ธิปโชติ
ครูพิเศษ
088-6043091
นายปรเมศวร์ หย่อนหมื่น
ครูพิเศษ
นายภานุพงษ์ โคตรสุวรรณ์
ครูพิเศษ