ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวเสมอแข จันทะไทย
ครู
086-9857408
นางสาวสุพัตรา จันทวงษา
ครู
088-7364460
นางชวนากร ศิริสุวรรณ
พนักงานราชการ
089-2747104
นางนินนะภา จันทร์อัมพร
พนักงานราชการ
081-3807560
นางสาวนุชรินทร์ คำมะนารถ
พนักงานราชการ
098-6403992
นางสาววรัญญา สัตย์ซื่อ
ครูพิเศษ
095-1677789
นางสาวจุรีพร แพงวิเศษ
ครูพิเศษ
086-2345054