สถานประกอบการ

รายงานขอมูลสถานประกอบการและผูประสานงาน วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ที่เลขประจำตัวผูเสียภาษีชื่อสถานประกอบการที่อยู/ชื่อผูประสานงานหมายเลขโทรศัพท
1 รานหนองหานอุปกรณ177 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี0930956663
2 บริษัทรุงเรืองอินเตอร (2008) จำกัด หนองหาน111 หมู10 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี0864500739
3 บริษัท อาทิตย จักรกล จำกัด โรงงาน9/18 หมู 4 รังสิต-นครนายก บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 
4 บริษัท ฟูดแพชชั่น จำกัด333 ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร0919393651
5 บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุทธยา1/50 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 
6 บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด700/402 ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 
7 บริษัทเคไทย ไฮดรอลิค จำกัด111/5 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 
8 บริษัท ซูกิชิ อินเตอร กรุป จำกัด (มหาชน)132/1 ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
9 รานส.สุนันทกระจกอลูมินั่ม957 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
10 การไฟฟาสวนภูมิภาค อำเภอหนองหาน295 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
11 รานหนองหานการไฟฟา333/4 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
12 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง190/1 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
13 เทศบาลตำบลผักตบ25 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 
14 รานชางกอง41 ดอนกลอย พิบูลยรักษ อุดรธานี 
15 องคการบริหารสวนตำบลคอใหญ645 คอใหญ กูแกว อุดรธานี 
16 องคการบริหารสวนตำบลหนองสระปลา87 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 
17 องคการบริหานสวนตำบลหนองหาน542 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
18 หางหุนสวนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี การโยธา151 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
19 บริษัท วันชัยสเตนเลส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด888/247-248 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
20 MC.Shop ส.เจริญการชาง150 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
21 บริษัท เอ็มเอสที เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด82/364 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 
22 รานโชคดีเดนเซอรวิส24 บานเชียง หนองหาน อุดรธานี 
23 รานสนั่นไฟฟา937 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
24 รานหนุมมอเตอรไซต190 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
25 บริษัท ดับเบิ้ลยู เค อีสเทิรน เทค จำกัด126/84 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 
26 องคการบริหารสวนตำบลสะแบง345 สะแบง หนองหาน อุดรธานี 
27 หางหุนสวนจำกัดวินเนอรแอร คอนดิชั่น แอนเซอรวิส300 หนองไผ หนองหาน อุดรธานี 
28 เทศบาลตำบลหนองแวงแกมหอม60 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
29 หางหุนสวนจำกัดเซนทรัลโฆษณา85 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
30 บานเชียงเซอรวิสุ6 บานเชียง หนองหาน อุดรธานี 
31 รานอุรังคลานแอรไฟฟาและบริการ24 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 
32 รานชางสันต166 คอนสาย กูแกว อุดรธานี 
33 รานกูแกวเชียงกง316 บานจีต กูแกว อุดรธานี 
34 รานมิลินคาแคร174 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
35 รานตนหยงลอซิ่งุ606 ม.3 หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
36 อูส.พัฒนายนต42 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
37 รานชางบิ๊ก สายเตา124 กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี 
38 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหานหมู 6 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
39 รานเฉลิมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส34 ม.10 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 
40 ไปรษณีไทย สาขาหนองหาน433 ม.6 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
41 เทศบาลตำบลหนองเม็ก155 ม.13 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
42 รานหนองหลักมอเตอร– หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 
43 เทศบาลตำบลกูแกว164 ม.7 บานจีต กูแกว อุดรธานี 
44 อูโลหะภัทร138 ม.7 หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
45 รานเอบี เซอรวิส85 ม.2 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
46 รานฉวีวรรณ พาณิชย95 ม.1 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 
47 รานชางเล็กไดนาโมม.11 พังงู หนองหาน อุดรธานี 
48 รานธนะสารยนต172 ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี 
49 รานอูโลหะภัทร138 ม.7 หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
50 รานสายฝน211 ม.12 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
51 หางหุนสวนจำกัด ฉัตรมงคลแอร12 ม.5 หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
52 บริษัท เคดับเบิ้ลยูเอสคอนเซิรฟ จำกัด271 บอวิน ศรีราชา ชลบุรี 
53 รานประสิทธิ์การชาง388 ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี 
54 บริษัท ทีทีเอ็นเอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จำกัด82 คลองกิ่ว บานบึง ชลบุรี 
55 รานเฉลิมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส34 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 
56 หางหุนสวนเซ็นทรัลโฆษณา สาขาอุดรธานี85ม.11 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
57 โรงเรียนชุมชนบานหนองเม็ก956G+HH4 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
58 เทศบาลตำบลหนองหลัก7625+C66 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 
59 รานอุรังคลางแอรไฟฟาและบริการ24 ม.10 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 
60 บริษัท มิโน ไทยแลนด จำกัด700/28 ม.6 ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 
61 อูชางตุ17 ม.12 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 
62 เทศบาลตำบลโพนสูง109 ม.1 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 
63 บริษัท รุงโรจนกลการ 331 จำกัด33 ม.8 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 
64 รานค็อปออโตแอร1 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
65 รานเอนกการยาง416 ม.5 บานเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
66 รานนรินทรซาวด143 ม.3 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
67 บริษัท นพพล เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเซอรวิส27/4 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 
68 องคการบริหารสวนตำบลพังงู– พังงู หนองหาน อุดรธานี 
69 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน572 ม.19 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
70 อูกุมภวาปแทร็กเตอร300 หมู 1 เวียงคำ กุมภวาป อุดรธานี 
71 แสนคำพลาสติก99/948 นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี 
72 โรงเรียนบานหนองกุงดอนบาก148 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 
73 โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม11 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 
74 รานดีกูแกว98 ม.3 คอนสาย กูแกว อุดรธานี 
75 หองเย็นอารเจฟูด237 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
76 Shabushi700/75 เทพรัตน คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 
773411700005902NVเซอรวิส199/599 สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
78 รานศักดิ์ชัยอะไหลยนต94 หมู 12 ไชยวาน-ศรีธาตุ ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
79 สนั่นการไฟฟา188 ตำบลหนองบอ อำเภอหนองหาน หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
801103100169481พรเจริญสโตร168/7 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 
81 เทศบาลตำบลคอนสาย167 คอนสาย กูแกว อุดรธานี 
82 รานชางโดดสรอยพราว242/1 บ.สรอยพราว ต.สรอยพราว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี 
830105551131466บริษัท พาสเจอร มิลเลนเนียมจำกัด108/11 คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร 
84 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคอนสาย100 คอนสาย กูแกว อุดรธานี 
85 บริษัท เอส เค คอนกรีต โปรดักส จำกัด51/4หมู11 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 
86 โรงรถ เซอรวิส เซ็นเตอร อุดรธานีบานเลขที่ 341/1 หมู 6 รอบเมือง หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
87 บริษัท อีอีซี ซับคอนแทรคท เซอรวิส จํากัด89/116 บอวิน ศรีราชา ชลบุรี 
881419900141371ชลธิชาพาณิชย100 สี่แยกนกขบา เชียงแหว กุมภวาป อุดรธานี 
89 รานแม89 พันดอน กุมภวาป อุดรธานี 
90 อบต​ หนองไผไมมีบานเลขที่ หนองไผ​ หนองไผ หนองหาน อุดรธานี 
91 การไฟฟาอำเภอทุงฝน0 ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี 
92 อูศักดิ์ เจริญยนต288/3 เลี่ยง หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
93 อูชางจันทรเซอรวิส40/158หมู5 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
941418000020577บริษัทสหฟารมพัฒนาจำกัด199/7บ.โคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 
95 อูชางออฟเซอรวิสอุดร105/1 หมู8 หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
96 อูโชคศิริไมมีบานเลขที่ บานจีต กูแกว อุดรธานี 
97 กูแกวการไฟฟา168/1 หมู5 บานจีต กูแกว อุดรธานี 
980105562088885บริษัท ทีเอสเอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 2019 จำกัด(สำนักงานใหญ)เลขที่59 ซอยนวมินทร89 แยก1 แขวงรามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
990105537010924บริษัท ไทเกอรโพลี่ (ไทยแลนด) จำกัด99 – อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 
100 บริษัท อมากาซากิไพพ จำกัด700/367 – นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี 
1013410600316808ราน ไสวการชางบานหนองกุง 79 หมู8 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
1021410600136251พรยุภาวัสดุกอสราง29 คอนสาย กูแกว อุดรธานี 
103 อูนรินรัตน192 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
104 บานยาย รีสอรท323 ม.3 สะแบง หนองหาน อุดรธานี 
105 แรลลี่ประดับยนต53/3-4(ใกลอนุสาวรียกรมหลวงประจักษ) โภคานุสรณ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
106 ไสวการชาง79/8 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 
107 นิวเจน แอท ไซร10 ราชทัณฆ ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 
1080145544000921บริษัท วังนอย เบอเวอเรช จำกัด99 ลำไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา 
109 บริษัท กรุงเทพ เลเบิล จำกัด89/17 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
110 รานปมงคลพาณิชย41 หมู 16 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
111 รานโชคทวี127 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 
112 สุกัญญาพาชย165หมู11 หนองาน-กุมภวาป พังงู หนองหาน อุดรธานี 
1131418000047912ไปรษณียไทย สาขาบานเชียง133 บานเชียง หนองหาน อุดรธานี 
114 รานเล็กโคโดโม165 คอนกรีด พังงู หนองหาน อุดรธานี 
115 สุกัญญาพาชยนิชย165หมู11 หนองาน-กุมภวาป พังงู หนองหาน อุดรธานี 
116 รานหมีตีพุง15/34 ราชมรรคาใน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 
117 รานเสกทรัพยดีไซ39/4 หมู13 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
118 มารท มอส-เมย151 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
1195410100005419อูป.เจริญยนต23 หมู9 – หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
1201410600142293รานฟาเฟรส265 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 
121 ร้านเจ119/28 ถนนสุขุมวิท ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 
122 รานเซเวนอิเลฟเวนสาขาไชยวาน11031 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
1230445559000449S.P. Auto Industry Co.,Ltd.(Head Office)999 ม.8 แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
124 สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสาย167ม.3 คอนสาย กูแกว อุดรธานี 
125 หจก.ป.ปายดีไซน106/10 หมู 4 อุดรธานี-สกลนคร หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
1264110964000002อูธวัชชัยการชาง143หมูที่7 – หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 
127 บริษัท CP all พิบูลยรักษ285 หมู 13 บานแดง ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี บานแดง พิบูลยรักษ อุดรธานี 
128 บริษัทอุดรปาลมน้ำมันจำกัด108หมู6 หนองไผ หนองหาน อุดรธานี 
129 รานคาสุขเจริญ101/4 หนองหาน-กุมภวาป หนองไผ หนองหาน อุดรธานี 
130 รานท็อปแฟชั่น267-191 – หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
131 ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ฉวีวรรณพาณิชย53 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 
132 อู่มีชัยทอไอเสีย158หมู6 พิพัฒนสะพุงเลิส หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
1335410600060028ไชยวานคารเเคร191 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
134 โรงงานลูกชิ้นจินดา350 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
135 รานทองกอนแอร แอนด เซอรวิส124/1 บานผือ บานผือ อุดรธานี 
1363410600174752ราน ต.ยิ่งเจริญ65 พังงู หนองหาน อุดรธานี 
137 บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอร์รองกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 
138 รานวิเชียรการยาง110 บานจีต กูแกว อุดรธานี