วิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ลำดับชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์รายละเอียดผู้จัดทำที่ปรึกษาภาคเรียนปีการศึกษา
1ปล่องไฟเพื่อชีวิตเพื่อให้แม่บ้านได้ทำงานบ้านสะดวกมากขึ้นนายณัฐพงค์ ลุนทะลานายวัชระ วิริยา22562
2ครีมขัดเอนกประสงค์จากเปลือกไม้เพื่อให้การขัดง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นน.ส.ดวงหทัย โพธิพลนางนินนะภา จันทร์อัมพร22562
3ตู้อบแห้งระบบไฮบริด สำหรับครัวเรือนเพื่อใช้เป็นตู้อบภายในครัวเรือนนายณัฐพล พวงสุวรรณนายธีรวัฒน์ สายสิงห์22562
4อุปกรณ์น้ำตัดสำหรับหินเจียร์ 4 นิ้วเพื่อความสะดวกในการเจียรไนนายพิชัยยุทธ แท้สูงเนินว่าที่ ร.ต.ธนูศักดิ์ ภายไธสงค์22562
5Rolling Funเพื่อการประดิษฐ์ของตกแต่ง เพื่อความสวยงามนายอัทธนีย์ อุ่นอกนางสาวศศิญาภรณ์ บางวิเศษ22562
6อุปกรณ์จัดเก็บร่มกันฝนอย่างเป็นระเบียบเพื่อใช้ในการจัดเก็บร่มอย่างเป็นระเบียบนายธนากร สุรชัยนายปัญญา บัวริสัย22562
7ถาดวางเครื่องอเนกประสงค์เพื่อการวางเครื่องให้สะดวกต่อการใช้งานนายทิชานนท์ แสงเทพนายสมภาร องอาจ22562
8รถสกู๊ดเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้เด็กสามารถใช้วิชาที่ศึกษามาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่านายธีระพงษ์ สีดีนายสัญชัย ทูลไธสง22562
9เครื่องคั่วข้าวคั่วเพื่อความสะดวกในการคั่วข้าวคั่วนายชัยมงคล ทานะเวชนายธวัชชัย ไชยวาน22562
10รถ 3 ล้อคริปเพื่อการสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริงนายกิธะวิช โซ่เงินนายพงษธร มะแพน22562
11สกู๊ดเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้าเพื่อการใช้งานเครื่องตัดหญ้าสะดวกต่อการใช้งานนายวิทวัส ทองแก้วนายอดิศักดิ์ คำตา22562
12อุปกรณ์ถอดยางรถยนต์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการถอดยางรถยนต์นายอนุชิต พวงรักษ์นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ22562
13ดีดหลุม (mark spring)เพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์นายธนายุทธ พิมพ์พิมายนายวัชระ วิริยา22562
14อุปกรณ์ให้อาหารปลาแบบ Learningประหยัดเวลาในการให้อาหารปลานายสิรดนัย ฮาดสมนายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์22562
15อุปกรณ์จับร่มรถจักรยานเพื่อให้การปั่นจักรยานสามารถรถกางร่มได้สะดวกน.ส.รุ่งฤดี บุญสิทธิ์นายปัญญา บัวริสัย22562
16ตู้อัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในครัวเรือนนายวุฒิพงษ์ ผลทับทิมนายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์22562
17รถตัดหญ้าบังคับวิทยุเพื่อให้การตัดหญ้าง่ายต่อการบังคับนายปิยะ วงษาสินไชยนายสัญชัย ทูลไธสง22562
18จักรยานปั่นไฟฟ้าเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการปั่นไฟฟ้าและได้ออกกำลังกายนายภูมิพัฒน์ ภูบุญคงนายยุรนันท์ วรรณศรี22562
19ศิลปะจากเมล็ดข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เมล็ดข้าวนายอดิศักดิ์ ลาดบุดดานางนินนะภา จันทร์อัมพร22562
20satin rose flowerเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ตกแต่งน.ส.อารยา ศรีวงษาน.ส.สุจิตรา ทองดี22562
21กิ๊บติดผมและเข็มกลัดหน้าอก จากคัตเติ้ลบัตได้ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้นางสาววรวัณย์ เทพจันทร์นางนินนะภา จันทร์อัมพร22562
22กระเช้างานไทยด้วยผ้าซับในเพิ่มคุณภาพเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ฝีมือในการทำกระเช้าด้วยผ้าซับในน.ส จิรัชญา สิทธิธรรมน.ส.ผ่องพรรณ ศรีภิรมย์22562
23ชุดของขวัญผ้าพื้นเมืองสื่อรักเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกการประดิษฐ์งานฝีมือน.ส ชไมพร น่าชมน.ส.ผ่องพรรณ ศรีภิรมย์22562
24ระบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ Durable equipments online record systemประหยัดเวลามนการบันทึกข้อมูสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนายสุเมธ มณีจันทราปวส.2562
25อุปกรณ์ป้องกันการระบาดศัตรูพืชแบบอัจฉริยะเพื่อความสะดวกในการกำจัดศัครูพืช ประหยัดเวลา ประหยัดแรงนายพิทยา ศาลาแกนายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์22562
26รถไฟฟ้า 3 ล้อเพื่อคนพิการเพื่อให้ผู้พิการสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นนายภานุวัฒน์ ศรีสองเมืองนายสัญชัย ทูลไธสง22562
27การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอความรู้การวิจัยเป็นภาษาอังกฤษนายกานดิศ กล้าหาญนางสาวศศิธร อินกอง22562