ข้อมูลนักเรียน

ฐานข้อมมูลระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปี 2563-2564-2565-2566 

ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษาระดับชั้นคนปีการศึกษาระดับชั้นคนปีการศึกษาระดับชั้นคนปีการศึกษาระดับชั้นคน
2563ระดับ ปวช.  1,9602564ระดับ ปวช.   1,9282565ระดับ ปวช. 1,8622566ระดับ ปวช.  1,614
 ระดับ ปวส.      744 ระดับ ปวส.      820 ระดับ ปวส.     885 ระดับ ปวส.     799
 รวม  2,704 รวม   2,748 รวม 2,747 รวม  2,413
            
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
ปีการศึกษาระดับชั้นคนปีการศึกษาระดับชั้นคนปีการศึกษาระดับชั้นคนปีการศึกษาระดับชั้นคน
ภาคเรียนที่ 1ระดับ ปวช.     256ภาคเรียนที่ 2ระดับ ปวช.     248ภาคเรียนที่ 1ระดับ ปวช.    378ภาคเรียนที่ 2ระดับ ปวช.    210
ปี 2563ระดับ ปวส.       79ปี 2563ระดับ ปวส.      251ปี 2564ระดับ ปวส.       70ปี 2564ระดับ ปวส.     314
 รวม     335 รวม     499 รวม    448 รวม    524
            
ปีการศึกษาระดับชั้นคนปีการศึกษาระดับชั้นคนปีการศึกษาระดับชั้นคนปีการศึกษาระดับชั้นคน
ภาคเรียนที่ 1ระดับ ปวช.     281ภาคเรียนที่ 2ระดับ ปวช.     247ภาคเรียนที่ 1ระดับ ปวช.    285ภาคเรียนที่ 2ระดับ ปวช.    230
ปี 2565ระดับ ปวส.       57ปี 2565ระดับ ปวส.      343ปี 2566ระดับ ปวส.       72ปี 2566ระดับ ปวส.     376
 รวม     376 รวม     590 รวม    357 รวม    606
รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขาวิชา
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ลำดับสาขาวิชาปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1ช่างยนต์ 90 5 95 74 3 77 85 1 86        258
2ช่างกลโรงงาน 101 5 106 79 16 95 74 10 84        285
3ช่างเชื่อมโลหะ 12   12 17   17 22   22        51
4ช่างไฟฟ้ากำลัง 46 13 59 54 8 62 98 16 114        235
5ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 66 36 102 42 37 79 61 37 98        279
6การบัญชี 3 49 52 2 57 59 1 71 72        183
7คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 62 105 30 59 89 21 80 101        295
8คหกรรมศาสตร์ 7 58 65 9 41 50 11 47 58        173
9ช่างยนต์       23   23        23
10ช่างกลโรงงาน       12   12        12
11ช่างเชื่อมโลหะ       2   2        2
12ช่างไฟฟ้ากำลัง       24 2 26        26
13ช่างอิเล็กทรอนิกส์       13 8 21        21
14การบัญชี        4 4        4
15คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       1 8 9        9
16คหกรรมศาสตร์        6 6        6
17เทคนิคเครื่องกล          44 4 48 28   28 76
18เทคนิคการผลิต          27 3 30 16   16 46
19เทคนิคโลหะ          14 1 15 14   14 29
20ไฟฟ้า          50 7 57 77 3 80 137
21อิเล็กทรอนิกส์          40 23 63 34 15 49 112
22เทคนิคอุตสาหกรรม          28   28 23 2 25 53
23การบัญชี          8 62 70 2 86 88 158
24เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล          20 40 60 11 42 53 113
25อาหารและโภชนาการ          7 37 44 6 46 52 96
26เทคนิคเครื่องกล             14   14 14
27เทคนิคการผลิต             3   3 3
28เทคนิคโลหะ             1   1 1
29ไฟฟ้า             11   11 11
30อิเล็กทรอนิกส์             8   8 8
31เทคนิคอุตสาหกรรม             8   8 8
32การบัญชี              13 13 13
33คอมพิวเตอร์ธุรกิจ             3 4 7 7
รวมทั้งสิ้น 368 228 596 307 221 528 448 290 738 238 177 415 259 211 470 2,747
ข้อมูล  ณ  วันที่  28 มกราคม  2566
ปีการศึกษาระดับชั้นคน
2565ระดับ ปวช. 1,862
 ระดับ ปวส. 885
 รวม 2,747
   
ปีการศึกษาระดับชั้นคน
2564ระดับ ปวช. 1,928
 ระดับ ปวส. 820
 รวม 2,748
   
ปีการศึกษาระดับชั้นคน
2563ระดับ ปวช. 1,960
 ระดับ ปวส. 744
 รวม 2,704