ข้อมูลนักเรียน

รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขางาน ประจำปีการศึกษา 2564
ลำดับสาขางานปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1ยานยนต์ 75 3 78 72  72 132 5 137       
2เครื่องมือกล 83 15 98 69 10 79 86 5 91       
3ผลิตภัณฑ์ 17  17 18  18 26  26       
4ไฟฟ้ากำลัง 56 8 64 78 13 91 121 15 136       
5อิเล็กทรอนิกส์ 46 34 80 50 32 82 94 50 144       
6การบัญชี 2 60 62 1 71 72 5 110 115       
7คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 61 90 16 75 91 21 75 96       
8คหกรรมเพื่อการโรงแรม 8 41 49 10 45 55 15 70 85       
9เทคนิคยานยนต์          22  22 43  43 
10เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์             3  3 
11เครื่องมือกล          14  14 29  29 
12เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ          13  13 18  18 
13ไฟฟ้ากำลัง          70 3 73 80 2 82 
14อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม          32 14 46 40 8 48 
15เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม          9  9    
16เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต          12 2 14 22 3 25 
17การบัญชี          3 84 87 1 81 82 
18ธุรกิจดิจิทัล          12 38 50 11 68 79 
19อาหารและโภชนาการ          2 12 14 7 32 39 
20การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม          6 24 30    
รวมทั้งสิ้น 316 222 538 314 246 560 500 330 830 195 177 372 254 194 448 2,748
                  
ระดับชั้น ปวช.1  ทั้งหมดจำนวน   538   คน        ระดับชั้น ปวส.1  ทั้งหมดจำนวน   372  คน
ระดับชั้น ปวช.2  ทั้งหมดจำนวน   560   คน        ระดับชั้น ปวส.2  ทั้งหมดจำนวน   448  คน
ระดับชั้น ปวช.3  ทั้งหมดจำนวน   830   คน
รวมระดับชั้น ปวช. ทั้งหมดจำนวน  1928  คน      รวมระดับชั้น ปวส. ทั้งหมดจำนวน  820 คน
รวมนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน  2748  คน      ข้อมูล  ณ  วันที่  25 มิถุนายน  2564