ข้อมูลนักเรียน

รายงานยอดนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขางาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ลำดับสาขางานปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2รวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1ยานยนต์ 86   86 101 9 110 84 2 86        282
2เครื่องมือกล 84 11 95 72 6 78 62 1 63        236
3ผลิตภัณฑ์ 20   20 25   25 23   23        68
4ไฟฟ้ากำลัง 96 13 109 89 10 99 92 10 102        310
5อิเล็กทรอนิกส์ 52 32 84 70 41 111 64 41 105        300
6การบัญชี 2 76 78 6 109 115 2 112 114        307
7คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 83 95 19 58 77 13 71 84        256
8คหกรรมเพื่อการโรงแรม 9 49 58 14 59 73 9 61 70        201
9เทคนิคยานยนต์          23   23     23
10เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์          3   3     3
11เครื่องมือกล          26   26     26
12เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ          10   10     10
13ไฟฟ้ากำลัง          59 2 61     61
14อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม          26 9 35     35
15เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต          11 3 14     14
16การบัญชี          2 67 69     69
17ธุรกิจดิจิทัล          8 53 61     61
18อาหารและโภชนาการ          6 24 30     30
19เทคนิคยานยนต์             44   44 44
20เครื่องมือกล             19   19 19
21เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ             17   17 17
22ไฟฟ้ากำลัง             61 4 65 65
23อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม             49 10 59 59
24อุตสาหกรรมการผลิต             28   28 28
25การบัญชี             4 77 81 81
26คอมพิวเตอร์ธุรกิจ             9 47 56 56
27อาหารและโภชนาการ             5 38 43 43
รวมทั้งสิ้น 361 264 625 396 292 688 349 298 647 174 158 332 236 176 412 2,704
ยอดรวม ปวช.1 จำนวน 625 คน   
ยอดรวม ปวช.2 จำนวน 688 คน   
ยอดรวม ปวช.3 จำนวน 647 คน จำนวนรวม ปวช.ทั้งหมด จำนวน 1960 คน   
ยอดรวม ปวส.1 จำนวน 332 คน   
ยอดรวม ปวส.2 จำนวน 412 คน จำนวนรวม ปวส.ทั้งหมด จำนวน 744 คน   
รวมปวช. และ ปวส.ทั้งสิ้น จำนวน 2704 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคน 2563)