ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

                  วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 572 หมู่ที่ 19 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130บนเนื้อที่ 40 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2540 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอของกรมอาชีวศึกษาตามโครงการของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชนบทและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในท้องถิ่น รวมทั้งให้ ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                   วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง ปี 2540 จำนวน 1,960,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2541 จำนวน7,020,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,980,000 บาท และงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น28,440,000 บาท ในปีงบประมาณ 2541 ผูกพันงบประมาณ ปี 2542

                   วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ปี 2554 จำนวน9,100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น9,100,000 บาท จำนวน 1 หลัง ในปีงบประมาณ 2554งบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 5,000,000บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2555 จำนวน 20,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท จำนวน 1 หลัง และงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ปี 2555 จำนวน 9,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท จำนวน 1 หลัง

ปรัชญาของวิทยาลัยฯ
ปัญญาเลิศ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำอาชีพ

เอกลักษณ์ คือ เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

อัตลักษณ์ คือ ผู้สำเร็จการศึกษาจบแล้วมีงานทำ

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ

ยกระดับสถานศึกษา ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานระดับสากล ร่วมมือกับชุมชน เน้นคุณธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของวิทยาลัยฯ

พันธกิจที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนสู่ความเป็นผู้นำวิชาชีพด้านอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและ มาตรฐาน เน้นคุณธรรมแนะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๓ การส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนโดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
พันธกิจที่ ๔ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อจัดการเรียนการสอนและบริหารวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน
พันธกิจที่ ๕ การเพิ่มปริมาณผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมและเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ผู้มีงานทำ

สีประจำวิทยาลัยฯ

“ ฟ้า – ขาว ”