nonghan.ac.th

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.พงษ์ศักดิ์   วงษ์ป้อม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

นายปวิช  สุราลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายฤทธิพร  แก้ววิเชียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวพิมพ์พิชชา  พูนประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ