ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ดร.พงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

นายปวิช สุราลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายฤทธิพร แก้ววิเชียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายธนัช ศรีเมือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวพิมพ์พิชชา พูนประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ