ข้อมูลบุคคลากร

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2564
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อสกุลวุฒิการศึกษา/สาขาวิชาที่สอน/ปฏิบัติงานเบอร์โทรศัพท์
1นายพงษ์ศักดิ์วงษ์ป้อมศษ.ม. การบริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการ086-2226836
2นายปวิชสุราลัยศษ.ม. การบริหารสถานศึกษารองผู้อำนวยการ098-2070357
3นายนายฤทธิพรแก้ววิเชียรคอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ารองผู้อำนวยการ081-9740100
4นายสมจิตศรีหล้าปทส.เชื่อมและประสาน , ศษ.ม. การบริการการศึกษารองผู้อำนวยการ085-8574953
5นางสาวพิมพ์พิชชาพูนประสิทธิ์ศศ.ม. การบริหารสถานศึกษารองผู้อำนวยการ083-6684858
6นายบุญเหลือหว้านเครือวท.บ. การฝึกและการจัดการกีฬาสามัญสัมพันธ์089-4192086
7นายปัญญาบัวริสัยคอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการช่างเทคนิคพื้นฐาน092-7422775
8ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรีแก้วกัลยาค.บ.ฟิสิกส์,คม.บริการการศึกษาสามัญสัมพันธ์081-8724085
9นายไธพัตย์ศิริสุวรรณปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร,ศษ.ม.การบริหารการศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์085-9274785
10นางสาวสุจิตราทองดีบธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ081-7492509
11นายธนกฤตพิมพ์โล้นวิศวกรรมอุตสาหการช่างเชื่อมโลหะ084-4207082
12นายรณชัยประทุมเขตต์คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า,ศศ.บ.การบริหารการศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง093-8357412
13นางสาวกาญจนาหนูราชบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ087-2196548
14นางสาวผ่องพรรณศรีภิรมย์ค.บ.คหกรรมศาสตรบัณฑิตคหกรรมการผลิต085-6099957
15นางสาวศศิธรอินกองศศ.บ. ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ088-5721314
16นายกิตติคำมณีจันทร์วทบ.เทคโนโลยีเครื่องกลช่างยนต์093-5503590
17นางสาวสุพัตราจันทวงษาบช.บ.การบัญชีการบัญชี088-7364460
18นายชวลิตฤทธิ์กลาง ช่างกลโรงงาน084-4774309
19นางสาวเสมอแขจันทะไทยบธ.บ. การบัญชีการบัญชี086-9857408
20นางชวนากร ศิริสุวรรณบธ.บ. การบัญชีการบัญชี089-2747104
21นายจิรภัทร จิรภาสภคพรคอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์081-0514300
22นางนินนะภา จันทร์อัมพรบธ.บ. การบัญชีการบัญชี081-3807560
23นางสาวสาวิตรี เจริญไชยบธ.บ. การบัญชีการบัญชี081-8729829
24นายอิศรา ก้อนกั้นอส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าช่างไฟฟ้า089-9415536
25นายสัญชัย ทูลไธสงปทส. เทคนิคช่างยนต์ช่างยนต์096-5306675
26นายศักดิ์สิทธิ์อุต้นคอ.บ วิศวกรรมอุตรสาหการ -เชื่อมประกอบช่างกลโรงงาน084-7885909
27นางสาวอินทิรา อุดชาชนน.บ. นิติศาสตร์บัณฑิตกฎหมาย085-2722693
28ว่าที่ ร.ต.หญิงดาราพรกุลพลเมืองศศ.บ. ภาษาอังกฤษสามัญสัมพันธ์095-6739833
29นายชารีวัฒน์ถวิลวงษ์ปทส.เทคนิคไฟฟ้าสื่อสารช่างอิเล็กทรอนิกส์089-9433587
30นายปรัชญา วีรวรรณคม.เทคโนโลยีสื่อสารฯ, วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ082-8390244
31นางสาวณัฐกฤตาสุทธิอาจวท.บ. บริการธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ085-6073324
32นายสวาท วงษ์ศรีงามวท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามัญสัมพันธ์ (วิทย์ – คณิต)086-2274837
33นางสาวจารุวรรณวรรณพราหมณ์ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ084-9321512
34นางสาววรรณิดาไชยราชวท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิตสามัญสัมพันธ์095-6452444
35นางสาววันทนาสีดาเสถียรปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ085-4541104
36นายวุฒิไกรศาสนสุพินทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิตช่างกลโรงงาน080-1955890
37นายฉกาจเอนกนวลคอ.บ วิศวกรรมอุตรสาหการ -เชื่อมประกอบช่างเทคนิคพื้นฐาน081-7614468
38นางสาวนุชรินทร์คำมะนารถบช.บ.การบัญชีการบัญชี098-6403992
39นายธีรวัฒน์อุไรสายคอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิตช่างกลโรงงาน093-3693731
40นายนพรัตน์แก้วน้อยคอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลัง091-8308063
41นายภาณุเดชศรีมงคลค.บ. คหกรรมศาสตรบัณฑิตคหกรรมศาสตร์099-4152350
42นายกฤษดาวุฒิ มาน้อยวิศวกรรมไฟฟ้าช่างไฟฟ้า088-3155501
43ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ พรพิทักษ์นุกูลอส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกลช่างกลโรงงาน093-1491945
44นายสมภาร องอาจอส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกลช่างยนต์098-6068908
45นางสาวสุกัญญา ราโชบช.บ.การบัญชีการบัญชี087-2221549
46นางสาวประภาศรี ศรีดาราบธ.บ.การเงินการบัญชี098-2198303
47นางสาวนงลักษณ์ มูลหารวศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์088-2209900
48นายธีรยุทธ เสาร์ดีวท.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลัง080-4267170
49นายชูศักดิ์ เกตุนาค.บ.คหกรรมศาสตรบัณฑิตคหกรรมศาสตร์090-8609616
50นายทรงวุฒิ จันทะวงศ์ปทส.เทคโนโลยีแม่พิมพ์เทคนิคพื้นฐาน088-7485019
51นางสาวผกามาสเหลาแตวค.บ.สังคมศึกษาสามัญสัมพันธ์080-1903218
52นางสาวกรรณิการ์ ศรีรักษาวท.บ.คณิตศาสตร์สามัญสัมพันธ์096-9463605
53นายธีรวัฒน์สายสิงห์คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมช่างไฟฟ้ากำลัง090-1858385
54นายมนัสวีร์แอแดงคอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลัง065-88590957
55นายยุรนันท์วรรณศรีคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์089-7151602
56นายพงษธรมะแพนทล.บ.เทคโนโลยียานยนต์ช่างยนต์086-2421903
57นายธวัชชัยไชยวานคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์080-4033357
58นายสุธีสาวรกคอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมช่างอิเล็กทรอนิกส์080-0735660
59นายพีระชัยรวยทรัพย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์085-7383697
60นายศราวุธศรีแก่นจันทร์คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมช่างอิเล็กทรอนิกส์080-8125417
61นายวิชัยคำขวาคอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบเทคนิคพื้นฐาน062-5313933
62นายอนุพงศ์ ภูทองกอคอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมช่างอิเล็กทรอนิกส์090-3845916
63นายบุลากร แทนสอค.บ. พลศึกษาสามัญสัมพันธ์084-2394129
64นายวชิรพันธุ์ แสนอุบลวศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการช่างกลโรงงาน082-1079155
65นายเทียนชัย อ้อคำคอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมช่างอิเล็กทรอนิกส์092-3942329
66นายพรทวี ฆารบุญคอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลัง084-4711362
67นายวัชรพล จับใจนายวศ.บ วิศวกรรมการผลิตช่างกลโรงงาน084-6837255
68นางสาววัชโรบล อำเคนศศ.บ. ภาษาอังกฤษสามัญสัมพันธ์095-5892517
69นางสาววรัญญา สัตย์ซื่อบช.บ.การบัญชีการบัญชี095-1677789
70นายนิรัชภูมิ วงษ์คลองเขื่อนวศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์094-0093190
71นายปองคุณ สิทธิถวัลย์คอ.บ.วิศวกรรมการเชื่อมช่างเชื่อมโลหะ063-7678181
72นางสาวจุไรรัตน์ แก้วดอนหันคอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการช่างเชื่อมโลหะ083-6165619
73นายภูมิพัฒน์ สนทองวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการช่างกลโรงงาน093-3983422
74นายสุขเกษม วงศ์สินธุ์ดศ.บ.ดุริยางคศาสตรบัณฑิตสามัญสัมพันธ์09-73576020
75นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญถาวรวัฒน์ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสามัญสัมพันธ์087-2375325
76นางสาววนิดา เงาะเศษศศ.บ.ภาษาอังกฤษสามัญสัมพันธ์091-0614183
77นางสาวกัญญาลักษณ์ นูนาเหนือบธ.บ.การจัดการโรงแรมคหกรรมศาสตร์093-5372802
78นายจักรพันธ์ จันทจรคอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์095-1042791
79นายสมพงษ์ทองกันยาคอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมช่างไฟฟ้ากำลัง083-3557351
80นายเจตดิลกบุญประเสริฐคอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลัง065-0658661
81นายณัฏฐกรณ์ลอมไธสงคอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมช่างอิเล็กทรอนิกส์061-6796374
82นายวุฒิชัยธิปโชติคอ.บ.เครื่องกลช่างยนต์088-6043091
83นายปัญญพนต์ขจรทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ062-9945456
84นางสาวภรปภัสสรส์ธาตุทำเลบธ.บ. บริหารธุรกิจโรงแรมและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวคหกรรมศาสตร์083-2345516
85นางสาวรัตนาภรณ์สีพิมสารค.บ.ภาษาไทยสามัญสัมพันธ์062-8349253
86นางสาวกรกนกภูมิเพ็งปวส.คอมพิวเตอร์สามัญสัมพันธ์064-6160871
87นางสาวแพงพันธ์โซ่เงินปวส. บัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบัญชี)081-1837135
88นางสาวนิภาพร สีดารักษ์ปวส. พัฒนาเว็บเพจเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ082-1069434
89นางละมัยช่างแคนบช.บ.การบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการ(การเงิน)093-3278139
90นางสาววาทินีศรีพันดอนบช.บ.การบัญชีเจ้าหน้าที่งานบุคลากร082-8584002
91นางจารุวรรณีมหาคามปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจเจ้าหน้าที่งานการเงิน080-6180682
92นางสาววิชุดาลุนไชยภาปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ086-7679984
93นางศิริพร ประทุมเขตต์บธ.บ. การจัดการทั่วไปเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป097-3192843
94นายทินกร ภูสมศรีปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม064-0192504
95นางสาวพัชรีพร ยศธิพานาปวส.การบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ)095-1830447
96นางสาวปาราวัณประพันธ์วุฒิกรปวส.การบัญชีเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป090-8568589
97นางสาวนิรชาศรีสร้อยพร้าวปวส.การบัญชีเจ้าหน้าที่งานทะเบียน093-0672262
98นางสาวอทิตยานานอกปวส.การบัญชีเจ้าหน้าที่งานทะเบียน088-62185534
99นางสาวขนิษฐาเจริญไทยปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจเจ้าหน้าที่ห้องสมุด096-8599300
100นางสาวปัทฐมานานอกปวส.การบัญชีเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี088-6269209
101นางสาวศศิธรพรมโกฏิปวส.การบัญชีเจ้าหน้าที่งานแนะแนว098-2951396
102นางสาววิมลมาศสำรวจพลปวส.การบัญชีเจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ099-0149193
103นางสาวจรีรัตน์แสงจันทร์ปวส.การบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ)065-5982541
104นายเริงฤทธิ์ศรีชมภูม.6พนักงานขับรถ062-1797085
105นายธนธฤตศรีระกิจม.6พนักงานขับรถ065-0855181
106นายคำสี ยุบลวัฒน์ป.4นักการภารโรง084-7423404
107นางสุภาวดีบุญประเสริฐป.4นักการภารโรง080-3876314
108นางสำรีสร้อยแก้วป.4นักการภารโรง081-3910326
109นายสวัสดิ์นันทจันทร์ป.4นักการภารโรง080-1527263
110นายสุพัฒน์บุญสิทธิ์ป.4นักการภารโรง093-5317793
111นายบุญหลายวิบูรณ์กูลป.6นักการภารโรง061-1246755
112นายแขกศรีภิรมย์ป.6นักการภารโรง098-4977307
113นายยิ่งศักดิ์อ่อนระฮุงป.6นักการภารโรง086-2312037
114นายไตรวิชญ์ปภานินเดชา ยาม 
115นายธงชาติแพงคำ ยาม