ข้อมูลบุคคลากร

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2566
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อ สกุลวิชาที่สอน/ปฏิบัติงานเบอร์โทรศัพท์
1นายพงษ์ศักดิ์วงษ์ป้อมผู้อำนวยการ086-2226836
2นายปวิชสุราลัยรองผู้อำนวยการ098-2070357
3นายนายฤทธิพรแก้ววิเชียรรองผู้อำนวยการ081-9740100
4นายสมจิตศรีหล้ารองผู้อำนวยการ085-8574953
5นางสาวพิมพ์พิชชาพูนประสิทธิ์รองผู้อำนวยการ083-6684858
6นายบุญเหลือหว้านเครือสามัญสัมพันธ์089-4192086
7นายปัญญาบัวริสัยช่างเทคนิคพื้นฐาน092-7422775
8ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรีแก้วกัลยาสามัญสัมพันธ์081-8724085
9นายไธพัตย์ศิริสุวรรณช่างอิเล็กทรอนิกส์085-9274785
10นายธนกฤตพิมพ์โล้นช่างเชื่อมโลหะ084-4207082
11นายรณชัยประทุมเขตต์ช่างไฟฟ้ากำลัง093-8357412
12นางสาวกาญจนาหนูราชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ087-2196548
13นางสาวผ่องพรรณศรีภิรมย์คหกรรมการผลิต085-6099957
14นายกิตติคำมณีจันทร์ช่างยนต์093-5503590
15นางสาวสุพัตราจันทวงษาการบัญชี088-7364460
16นายชวลิตฤทธิ์กลางช่างกลโรงงาน084-4774309
17นางสาวเสมอแขจันทะไทยการบัญชี086-9857408
18นางสาวธัญญาภรณ์ทองเคร่งสามัญสัมพันธ์091-7266167
19นายปรีชากองสินช่างอิเล็กทรอนิกส์082-8460944
20นายอรุณมหาคามช่างเชื่อมโลหะ089-5765922
21นายวินัยโสมรักษ์สามัญสัมพันธ์086-8534397
22นางชวนากร ศิริสุวรรณการบัญชี089-2747104
23นายจิรภัทร จิรภาสภคพรช่างยนต์081-0514300
24นางนินนะภา จันทร์อัมพรการบัญชี081-3807560
25นายอิศรา ก้อนกั้นช่างไฟฟ้า089-9415536
26นายสัญชัย ทูลไธสงช่างยนต์096-5306675
27นายศักดิ์สิทธิ์อุต้นช่างกลโรงงาน084-7885909
28นางสาวอินทิรา อุดชาชนกฎหมาย085-2722693
29ว่าที่ ร.ต.หญิงดาราพรกุลพลเมืองสามัญสัมพันธ์095-6739833
30นายชารีวัฒน์ถวิลวงษ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์089-9433587
31นางสาวณัฐกฤตาสุทธิอาจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ085-6073324
32นายปรัชญาวีรวรรณคอมพิวเตอร์ธุรกิจ082-8390244
33นายสวาท วงษ์ศรีงามสามัญสัมพันธ์ (วิทย์ – คณิต)086-2274837
34นางสาวจารุวรรณวรรณพราหมณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ084-9321512
35นางสาววรรณิดาไชยราชสามัญสัมพันธ์095-6452444
36นายวุฒิไกรศาสนสุพินช่างกลโรงงาน080-1955890
37นายฉกาจเอนกนวลช่างเทคนิคพื้นฐาน081-7614468
38นางสาวนุชรินทร์คำมะนารถการบัญชี098-6403992
39นายธีรวัฒน์อุไรสายช่างกลโรงงาน093-3693731
40นายภาณุเดชศรีมงคลคหกรรมศาสตร์099-4152350
41นายสมภาร องอาจช่างยนต์098-6068908
42นางสาวนงลักษณ์ มูลหารช่างอิเล็กทรอนิกส์088-2209900
43นายธีรยุทธ เสาร์ดีช่างไฟฟ้ากำลัง080-4267170
44นายชูศักดิ์เกตุนาคหกรรมศาสตร์090-8609616
45นายทรงวุฒิ จันทะวงศ์เทคนิคพื้นฐาน088-7485019
46นางสาวกรรณิการ์ ศรีรักษาสามัญสัมพันธ์096-9463605
47นายยุรนันท์วรรณศรีช่างยนต์089-7151602
48นายพงษธรมะแพนช่างยนต์086-2421903
49นายสุธีสาวรกช่างอิเล็กทรอนิกส์080-0735660
50นายพีระชัยรวยทรัพย์ช่างอิเล็กทรอนิกส์085-7383697
51นายศราวุธศรีแก่นจันทร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์080-8125417
52นายวิชัยคำขวาเทคนิคพื้นฐาน062-5313933
53นายอนุพงศ์ ภูทองกอช่างอิเล็กทรอนิกส์090-3845916
54นายบุลากร แทนสอสามัญสัมพันธ์084-2394129
55นายวชิรพันธุ์ แสนอุบลช่างกลโรงงาน082-1079155
56นายเทียนชัย อ้อคำช่างอิเล็กทรอนิกส์092-3942329
57นายพรทวี ฆารบุญช่างไฟฟ้ากำลัง084-4711362
58นางสาววรัญญา สัตย์ซื่อการบัญชี095-1677789
59นายนิรัชภูมิ วงษ์คลองเขื่อนช่างยนต์094-0093190
60นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญถาวรวัฒน์สามัญสัมพันธ์087-2375325
61นางสาววนิดา เงาะเศษสามัญสัมพันธ์091-0614183
62นางสาวกัญญาลักษณ์นูนาเหนือคหกรรมศาสตร์093-5372802
63นายสมพงษ์ทองกันยาช่างไฟฟ้ากำลัง083-3557351
64นายณัฏฐกรณ์ลอมไธสงช่างอิเล็กทรอนิกส์061-6796374
65นายวุฒิชัยธิปโชติช่างยนต์088-6043091
66นายปัญญพนต์ขจรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ062-9945456
67นางสาวภรปภัสสรส์ธาตุทำเลคหกรรมศาสตร์083-2345516
68นายพิณไพรำสินธนันชัยสามัญสัมพันธ์063-1173422
69นายพิทยาพุธมีช่างยนต์084-9342102
70นายเจริญชัยมีแสงสามัญสัมพันธ์061-3698706
71นายปัณณทัตสายโสภาช่างเชื่อมโลหะ080-3200518
72นายสุริยันต์น้อมณัดช่างเชื่อมโลหะ063-0425694
73นายจักรพงศ์พรหมศรช่างเชื่อมโลหะ062-2240640
74นายอภิสิทธิ์มูลเอกช่างกลโรงงาน064-6725347
75นายภูษิตแสงวงศ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ064-5524626
76นายนราวิชญ์นามมันช่างไฟฟ้ากำลัง093-3634146
77นายปฐพีอรรคสังข์ช่างไฟฟ้ากำลัง098-9522947
78นายธนายุทธพิมพ์พิมายช่างกลโรงงาน095-1864695
79นายสุรบดินทร์ทวีทรัพย์สามัญสัมพันธ์098-3386658
80ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภรัตน์ประลำภูช่างไฟฟ้ากำลัง064-6521367
81นายอภิวัฒน์แสนโพธิ์ช่างยนต์062-2600448
82นายพงศธรจำปาทองช่างกลโรงงาน088-5094571
83นายอมรเทพศุภวิริยกุลภาษาอังกฤษ083-9415037
84นายเกียรติศักดิ์หัสเดชะภาษาอังกฤษ064-6281366
85นางสาวจุรีพรแพงวิเศษการบัญชี086-2345054
86ส.อ.หญิงเพชรจิรารัตน์พุธมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ096-3947079
87นางสาวแพงพันธ์โซ่เงินเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบัญชี)081-1837135
88นางสาววาทินีศรีพันดอนเจ้าหน้าที่งานบุคลากร082-8584002
89นางจารุวรรณีมหาคามเจ้าหน้าที่งานการเงิน080-6180682
90นายทินกร ภูสมศรีเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม064-0192504
91นางสาวปาราวัณประพันธ์วุฒิกรเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป090-8568589
92นางสาวปัทฐมานานอกเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี088-6269209
93นางสาวศศิธรพรมโกฏิเจ้าหน้าที่งานแนะแนว098-2951396
94นางสาวพัชรี คำมะโนชาติเจ้าหน้าที่งานทะเบียน093-1929260
95นางสาวรุ่งทิวาอุตมะเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด094-4851163
96นางสาวพวงพยอมคำสิงห์เจ้าหน้าที่การบัญชี095-1632929
97นางสาวจิดาภาปรึกษาสนิทเจ้าหน้าที่งานทะเบียน088-6342542
98นางสาวปิยธิดาคนซื่อเจ้าหน้าที่งานพัสดุ061-6258587
99นายวุฒิชัยวรยศเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ093-4569024
100นางสาวสกุลรัตน์คำสุนาเจ้าหน้าที่งานพัสดุ097-0497024
101นางสาวจันทร์จิรามุมอภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ083-3808419
102นางสาวพรชิตาเจิมขุนทดเจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล093-0783695
103นายเริงฤทธิ์ศรีชมภูพนักงานขับรถ062-1797085
104นายธนธฤตศรีระกิจพนักงานขับรถ065-0855181
105นายคำสี ยุบลวัฒน์นักการภารโรง084-7423404
106นางสุภาวดีบุญประเสริฐนักการภารโรง080-3876314
107นางสำรีสร้อยแก้วนักการภารโรง081-3910326
108นายสวัสดิ์นันทจันทร์นักการภารโรง080-1527263
109นายสุพัฒน์บุญสิทธิ์นักการภารโรง093-5317793
110นายบุญหลายวิบูรณ์กูลนักการภารโรง061-1246755
111นายสมบูรณ์ศรีบัวอ่อนนักการภารโรง082-6631006
112นายอำคามณีแสนนักการภารโรง098-3227017
113นายไตรวิชญ์ปภานินเดชายาม093-2267071
114นายธงชาติแพงคำยาม 
115นายสง่าปางคำยาม 
ปีการศึกษารายการคน
2565ผู้บริหาร 5
 ครู 79
 เจ้าหน้าที่ 27
 รวม 111
   
ปีการศึกษารายการคน
2564ผู้บริหาร 5
 ครู 81
 เจ้าหน้าที่ 27
 รวม 113
   
ปีการศึกษารายการคน
2563ผู้บริหาร 5
 ครู 81
 เจ้าหน้าที่ 28
 รวม 114