ข้อมูลบุคคลากร

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2566
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชาที่สอน/ปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการ 086-2226836
2 นาย ปวิช สุราลัย รองผู้อำนวยการ 098-2070357
3 นาย นายฤทธิพร แก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการ 081-9740100
4 นางสาว พิมพ์พิชชา พูนประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ 083-6684858
5 นาย บุญเหลือ หว้านเครือ สามัญสัมพันธ์ 089-4192086
6 นาย ปัญญา บัวริสัย ช่างเทคนิคพื้นฐาน 092-7422775
7 ว่าที่ ร.ต.หญิง กองศรี แก้วกัลยา สามัญสัมพันธ์ 081-8724085
8 นาย ไธพัตย์ ศิริสุวรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 085-9274785
9 นาย ธนกฤต พิมพ์โล้น ช่างเชื่อมโลหะ 084-4207082
10 นาย รณชัย ประทุมเขตต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง 093-8357412
11 นางสาว กาญจนา หนูราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 087-2196548
12 นางสาว ผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ คหกรรมการผลิต 085-6099957
13 นาย กิตติ คำมณีจันทร์ ช่างยนต์ 093-5503590
14 นางสาว สุพัตรา จันทวงษา การบัญชี 088-7364460
15 นาย ชวลิต ฤทธิ์กลาง ช่างกลโรงงาน 084-4774309
16 นางสาว เสมอแข จันทะไทย การบัญชี 086-9857408
17 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง สามัญสัมพันธ์ 091-7266167
18 นาย ปรีชา กองสิน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 082-8460944
19 นาย อรุณ มหาคาม ช่างเชื่อมโลหะ 089-5765922
20 นาย วินัย โสมรักษ์ สามัญสัมพันธ์ 086-8534397
21 นาง ชวนากร ศิริสุวรรณ การบัญชี 089-2747104
22 นาย จิรภัทร จิรภาสภคพร ช่างยนต์ 081-0514300
23 นาง นินนะภา จันทร์อัมพร การบัญชี 081-3807560
24 นาย อิศรา ก้อนกั้น ช่างไฟฟ้า 089-9415536
25 นาย สัญชัย ทูลไธสง ช่างยนต์ 096-5306675
26 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อุต้น ช่างกลโรงงาน 084-7885909
27 นางสาว อินทิรา อุดชาชน กฎหมาย 085-2722693
28 ว่าที่ ร.ต.หญิง ดาราพร กุลพลเมือง สามัญสัมพันธ์ 095-6739833
29 นาย ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 089-9433587
30 นางสาว ณัฐกฤตา สุทธิอาจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 085-6073324
31 นาย ปรัชญา วีรวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 082-8390244
32 นาย สวาท วงษ์ศรีงาม สามัญสัมพันธ์ (วิทย์ – คณิต) 086-2274837
33 นางสาว จารุวรรณ วรรณพราหมณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 084-9321512
34 นางสาว วรรณิดา ไชยราช สามัญสัมพันธ์ 095-6452444
35 นาย วุฒิไกร ศาสนสุพิน ช่างกลโรงงาน 080-1955890
36 นาย ฉกาจ เอนกนวล ช่างเทคนิคพื้นฐาน 081-7614468
37 นางสาว นุชรินทร์ คำมะนารถ การบัญชี 098-6403992
38 นาย ธีรวัฒน์ อุไรสาย ช่างกลโรงงาน 093-3693731
39 นาย ภาณุเดช ศรีมงคล คหกรรมศาสตร์ 099-4152350
40 นาย สมภาร องอาจ ช่างยนต์ 098-6068908
41 นางสาว นงลักษณ์ มูลหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 088-2209900
42 นาย ธีรยุทธ เสาร์ดี ช่างไฟฟ้ากำลัง 080-4267170
43 นาย ชูศักดิ์ เกตุนา คหกรรมศาสตร์ 090-8609616
44 นาย ทรงวุฒิ จันทะวงศ์ เทคนิคพื้นฐาน 088-7485019
45 นางสาว กรรณิการ์ ศรีรักษา สามัญสัมพันธ์ 096-9463605
46 นาย ยุรนันท์ วรรณศรี ช่างยนต์ 089-7151602
47 นาย พงษธร มะแพน ช่างยนต์ 086-2421903
48 นาย สุธี สาวรก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 080-0735660
49 นาย พีระชัย รวยทรัพย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 085-7383697
50 นาย ศราวุธ ศรีแก่นจันทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 080-8125417
51 นาย วิชัย คำขวา เทคนิคพื้นฐาน 062-5313933
52 นาย อนุพงศ์ ภูทองกอ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 090-3845916
53 นาย บุลากร แทนสอ สามัญสัมพันธ์ 084-2394129
54 นาย วชิรพันธุ์ แสนอุบล ช่างกลโรงงาน 082-1079155
55 นาย เทียนชัย อ้อคำ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 092-3942329
56 นาย พรทวี ฆารบุญ ช่างไฟฟ้ากำลัง 084-4711362
57 นางสาว วรัญญา สัตย์ซื่อ การบัญชี 095-1677789
58 นาย นิรัชภูมิ วงษ์คลองเขื่อน ช่างยนต์ 094-0093190
59 นางสาว อัจฉราภรณ์ เจริญถาวรวัฒน์ สามัญสัมพันธ์ 087-2375325
60 นางสาว วนิดา เงาะเศษ สามัญสัมพันธ์ 091-0614183
61 นางสาว กัญญาลักษณ์ นูนาเหนือ คหกรรมศาสตร์ 093-5372802
62 นาย สมพงษ์ ทองกันยา ช่างไฟฟ้ากำลัง 083-3557351
63 นาย ณัฏฐกรณ์ ลอมไธสง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 061-6796374
64 นาย วุฒิชัย ธิปโชติ ช่างยนต์ 088-6043091
65 นาย ปัญญพนต์ ขจร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 062-9945456
66 นางสาว ภรปภัสสรส์ ธาตุทำเล คหกรรมศาสตร์ 083-2345516
67 นาย พิณไพรำ สินธนันชัย สามัญสัมพันธ์ 063-1173422
68 นาย พิทยา พุธมี ช่างยนต์ 084-9342102
69 นาย เจริญชัย มีแสง สามัญสัมพันธ์ 061-3698706
70 นาย ปัณณทัต สายโสภา ช่างเชื่อมโลหะ 080-3200518
71 นาย สุริยันต์ น้อมณัด ช่างเชื่อมโลหะ 063-0425694
72 นาย จักรพงศ์ พรหมศร ช่างเชื่อมโลหะ 062-2240640
73 นาย อภิสิทธิ์ มูลเอก ช่างกลโรงงาน 064-6725347
74 นาย ภูษิต แสงวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 064-5524626
75 นาย นราวิชญ์ นามมัน ช่างไฟฟ้ากำลัง 093-3634146
76 นาย ปฐพี อรรคสังข์ ช่างไฟฟ้ากำลัง 098-9522947
77 นาย ธนายุทธ พิมพ์พิมาย ช่างกลโรงงาน 095-1864695
78 นาย สุรบดินทร์ ทวีทรัพย์ สามัญสัมพันธ์ 098-3386658
79 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศุภรัตน์ ประลำภู ช่างไฟฟ้ากำลัง 064-6521367
80 นาย อภิวัฒน์ แสนโพธิ์ ช่างยนต์ 062-2600448
81 นาย พงศธร จำปาทอง ช่างกลโรงงาน 088-5094571
82 นาย อมรเทพ ศุภวิริยกุล ภาษาอังกฤษ 083-9415037
83 นาย เกียรติศักดิ์ หัสเดชะ ภาษาอังกฤษ 064-6281366
84 นางสาว จุรีพร แพงวิเศษ การบัญชี 086-2345054
85 ส.อ.หญิง เพชรจิรารัตน์ พุธมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 096-3947079
86 นางสาว แพงพันธ์ โซ่เงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบัญชี) 081-1837135
87 นางสาว วาทินี ศรีพันดอน เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 082-8584002
88 นาง จารุวรรณี มหาคาม เจ้าหน้าที่งานการเงิน 080-6180682
89 นาย ทินกร ภูสมศรี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 064-0192504
90 นางสาว ปาราวัณ ประพันธ์วุฒิกร เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 090-8568589
91 นางสาว ปัทฐมา นานอก เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 088-6269209
92 นางสาว ศศิธร พรมโกฏิ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 098-2951396
93 นางสาว พัชรี คำมะโนชาติ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 093-1929260
94 นางสาว รุ่งทิวา อุตมะ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 094-4851163
95 นางสาว พวงพยอม คำสิงห์ เจ้าหน้าที่การบัญชี 095-1632929
96 นางสาว จิดาภา ปรึกษาสนิท เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 088-6342542
97 นางสาว ปิยธิดา คนซื่อ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 061-6258587
98 นาย วุฒิชัย วรยศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 093-4569024
99 นางสาว สกุลรัตน์ คำสุนา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 097-0497024
100 นางสาว จันทร์จิรา มุมอภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 083-3808419
101 นางสาว พรชิตา เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล 093-0783695
102 นาย เริงฤทธิ์ ศรีชมภู พนักงานขับรถ 062-1797085
103 นาย ธนธฤต ศรีระกิจ พนักงานขับรถ 065-0855181
104 นาย คำสี ยุบลวัฒน์ นักการภารโรง 084-7423404
105 นาง สุภาวดี บุญประเสริฐ นักการภารโรง 080-3876314
106 นาง สำรี สร้อยแก้ว นักการภารโรง 081-3910326
107 นาย สวัสดิ์ นันทจันทร์ นักการภารโรง 080-1527263
108 นาย สุพัฒน์ บุญสิทธิ์ นักการภารโรง 093-5317793
109 นาย บุญหลาย วิบูรณ์กูล นักการภารโรง 061-1246755
110 นาย สมบูรณ์ ศรีบัวอ่อน นักการภารโรง 082-6631006
111 นาย สุรัตน์ โพถาวร นักการภารโรง 084-7739824
112 นาย ไตรวิชญ์ ปภานินเดชา ยาม 093-2267071
113 นาย ธงชาติ แพงคำ ยาม  
114 นาย สง่า ปางคำ ยาม
ข้อมูล  ณ  วันที่  28 มกราคม  2566
ปีการศึกษารายการคน
2565ผู้บริหาร 5
 ครู 79
 เจ้าหน้าที่ 27
 รวม 111
   
ปีการศึกษารายการคน
2564ผู้บริหาร 5
 ครู 81
 เจ้าหน้าที่ 27
 รวม 113
   
ปีการศึกษารายการคน
2563ผู้บริหาร 5
 ครู 81
 เจ้าหน้าที่ 28
 รวม 114