ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นายบุญเหลือ หว้านเครือ
ครู (หัวหน้าแผนก)
089-4192086
ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรี แก้วกัลยา
ครู
081-8724085
นางสาวธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง
ครู
091-7266167
นายวินัย โสมรักษ์
ครู
086-8534397
นางสาวอินทิรา อุดชาชน
พนักงานราชการ
085-2722693
ว่าที่ ร.ต.หญิงดาราพร กุลพลเมือง
พนักงานราชการ
095-6739833
นางสาววรรณิดา ไชยราช
พนักงานราชการ
095-6452444
นางสาวกรรณิการ์ ศรีรักษา
ครูพิเศษ
096-9463605
นายบุลากร แทนสอ
ครูพิเศษ
084-2394129
นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญถาวรวัฒน์
ครูพิเศษ
087-2375325
นายเจริญชัย มีแสง
ครูพิเศษ
061-3698706
นายสุรบดินทร์ ทวีทรัพย์
ครูพิเศษ
098-3386658
นายอมรเทพ ศุภวิริยกุล
ครูพิเศษ
083-9415037
นายเกียรติศักดิ์ หัสเดชะ
ครูพิเศษ
064-6281366
นายสุขเกษม วงศ์สินธุ์
ครูพิเศษ
นางสาวปริมประภา แสงจันทร์
ครูพิเศษ