ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นายชวลิต ฤทธิ์กลาง
ครู (หัวหน้าแผนก)
084-4774309
นายวุฒิไกร ศาสนสุพิน
พนักงานราชการ
080-1955890
นายทรงวุฒิ จันทะวงค์
พนักงานราชการ
088-7485019
นายวชิรพันธุ์ แสนอุบล
ครูพิเศษ
นายอภิสิทธิ์ มูลเอก
ครูพิเศษ
064-6725347
นายพงศธร จำปาทอง
ครูพิเศษ
088-5094571
นายอิทธิชัย เทียมประชา
ครูพิเศษ
นายสิทธิพร สิทธิสวนจิก
ครูพิเศษ