ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวกาญจนา หนูราช
ครู ชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)
087-2196548
นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต
ครูผู้ช่วย
061-5723039
นางสาวณัฐกฤตา สุทธิอาจ
พนักงานราชการ
085-6073324
นายปัญญพนต์ ขจร
ครูพิเศษ
062-9945456
นายภูษิต แสงวงศ์
ครูพิเศษ
064-5524626
นายทินกร ภูสมศรี
ครูพิเศษ
064-0192504
นางดลณภา ศรีเมือง
ครูพิเศษ