nonghan.ac.th
ข่าวประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)