ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ...

โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรี...

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพ ในการเป็นผู้ประกอบการ [อ่าน : 8 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้า...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ [อ่าน : 10 ครั้ง]

การดำเนินการสอบ V-NET ศูนย์ทดส...

การดำเนินการสอบ V-NET ศูนย์ทดสอบ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 [อ่าน : 60 ครั้ง]

การประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ...

การประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับกลุ่มจังหวัด ณ วันที่ 21 มค 62 [อ่าน : 75 ครั้ง]

คณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วม กิ...

คณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วม กิจกรรมงานวันครู 2562 ณ โรงเรียน หนองหานวิทยาฯ ในวันที่ 16 มค 62 [อ่าน : 56 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
 • ประกาศการเสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศการเสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล[อ่าน : 90 ครั้ง]
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษและเจ้าหน้าที่[อ่าน : 177 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 http://www.nonghan.ac.th/files/1545108180_d553d4da9bb3e7c65b54ed9c5325460d.pdf[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561[อ่าน : 57 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 -กรกฏาคม 2561 ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 -กรกฏาคม 2561[อ่าน : 35 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาห... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด ๑1 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงินงบประมาณ 1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสอง...[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการ บัญชี วงเงินงบประมาณ 840,0000 บาท จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการน... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบ OPEN CORE [อ่าน : 105 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรีย...

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเครือข่ายทางการศีกษา ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 260 ครั้ง]

ประกาศกำหนดการแก้ผลกิจกรรมนักเ...

ประกาศกำหนดการแก้ผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [อ่าน : 287 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ โครงการเดินทางไก...

ชมรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จะดำเนินโครงการเดินทางไกลอ... [อ่าน : 203 ครั้ง]

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชากา...

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและทักษะวิช... [อ่าน : 157 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่ผลงานงานวิชาการ
 • อุปกรณ์ให้น้ำแบบรักษ์โลก การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเด่น รางวัล รองชนะเลิศระดับประเทศ[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • เครื่องมื่อพิเศษแท่นอัดไฮดรอลิค Hydraulic presses[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • เครื่องเด็ดก้านพริก Strippers stem pepper[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก Machine the small rice milling[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 19 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [อ่าน : 55 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ [อ่าน : 783 ครั้ง]

e-Learning [อ่าน : 285 ครั้ง]

eDLTV [อ่าน : 270 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม