ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ณ วันที่ 17 มกราคม 2567
ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1นายพงษ์ศักดิ์วงษ์ป้อมผู้อำนวยการ
2นายปวิชสุราลัยรองผู้อำนวยการ
3นายฤทธิพรแก้ววิเชียรรองผู้อำนวยการ
4นางสาวพิมพ์พิชชาพูนประสิทธิ์รองผู้อำนวยการ
5นายธนัชศรีเมืองรองผู้อำนวยการ
แผนกวิชาช่างยนต์
1นายกิตติคำมณีจันทร์ครู
2นายจิรภัทรจิรภาสภคพรพนักงานราชการ
3นายสมภารองอาจครูพิเศษ
4นายนิรัชภูมิวงษ์คลองเขื่อนครูพิเศษ
5นายวุฒิชัยธิปโชติครูพิเศษ
6นายปรเมศวร์หย่อนหมื่นครูพิเศษ
7นายภานุพงษ์โคตรสุวรรณ์ครูพิเศษ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1นายอรรถชัยทองแผ่นครูผู้ช่วย
2นายธีรยุทธเสาร์ดีครูพิเศษ
3นายพรทวีฆารบุญครูพิเศษ
4นายสมพงษ์ทองกันยาครูพิเศษ
5ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภรัตน์ประลำภูครูพิเศษ
6นายสันติราษฎร์จรรย์รมย์ครูพิเศษ
7นายกิตตินามโวครูพิเศษ
8นายกฤษดาวุฒิมาน้อยครูพิเศษ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1นายปรีชากองสินครู
2นายไธพัตย์ศิริสุวรรณครู
3นายชารีวัฒน์ถวิลวงษ์พนักงานราชการ
4นายพีระชัยรวยทรัพย์พนักงานราชการ
5นายสุธีสาวรกครูพิเศษ
6นายศราวุธศรีแก่นจันทร์ครูพิเศษ
7นายอนุพงศ์ภูทองกอครูพิเศษ
8นายเทียนชัยอ้อคำครูพิเศษ
9นายณัฏฐกรณ์ลอมไธสงครูพิเศษ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1นายธนกฤตพิมพ์โล้นครู
2นายอรุณมหาคามครู
3นายจักรพงศ์พรหมศรครูพิเศษ
4นายปัณณทัตสายโสภาครูพิเศษ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1นายชวลิตฤทธิ์กลางครู
2นายวุฒิไกรศาสนสุพินพนักงานราชการ
3นายทรงวุฒิจันทะวงค์พนักงานราชการ
4นายวชิรพันธุ์แสนอุบลครูพิเศษ
5นายอภิสิทธิ์มูลเอกครูพิเศษ
6นายพงศธรจำปาทองครูพิเศษ
7นายอิทธิชัยเทียมประชาครูพิเศษ
8นายสิทธิพรสิทธิสวนจิกครูพิเศษ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1นายปัญญาบัวริสัยครู
2นายฉกาจเอนกนวลครูพิเศษ
แผนกวิชาการบัญชี
1นางสาวเสมอแขจันทะไทยครู
2นางสาวสุพัตราจันทวงษาครู
3นางชวนากรศิริสุวรรณพนักงานราชการ
4นางนินนะภาจันทร์อัมพรพนักงานราชการ
5นางสาวนุชรินทร์คำมะนารถพนักงานราชการ
6นางสาววรัญญาสัตย์ซื่อครูพิเศษ
7นางสาวจุรีพรแพงวิเศษครูพิเศษ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1นางสาวกาญจนาหนูราชครู
2นายภัทรปกรณ์เพชรวิชิตครูผู้ช่วย
3นางสาวณัฐกฤตาสุทธิอาจพนักงานราชการ
4นางสาวจารุวรรณวรรณพราหมณ์พนักงานราชการ
5นายปัญญพนต์ขจรครูพิเศษ
6นายภูษิตแสงวงศ์ครูพิเศษ
7นายทินกรภูสมศรีครูพิเศษ
8นางดลณภาศรีเมืองครูพิเศษ
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
1นางสาวผ่องพรรณศรีภิรมย์ครู
2นายภาณุเดชศรีมงคลครูพิเศษ
3นายจิรศักดิ์ทองมากครูพิเศษ
4นายณัฐพงษ์วงษ์สิงห์ครูพิเศษ
5นางสาวชลนิภาคำหล้าแก้วครูพิเศษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1นายบุญเหลือหว้านเครือครู
2ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรีแก้วกัลยาครู
3นางสาวธัญญาภรณ์ทองเคร่งครู
4นายวินัยโสมรักษ์ครู
5นางสาวอินทิราอุดชาชนพนักงานราชการ
6ว่าที่ ร.ต.หญิงดาราพรกุลพลเมืองพนักงานราชการ
7นางสาววรรณิดาไชยราชพนักงานราชการ
8นางสาวกรรณิการ์ศรีรักษาครูพิเศษ
9นายบุลากรแทนสอครูพิเศษ
10นางสาวอัจฉราภรณ์เจริญถาวรวัฒน์ครูพิเศษ
11นายเจริญชัยมีแสงครูพิเศษ
12นายสุรบดินทร์ทวีทรัพย์ครูพิเศษ
13นายอมรเทพศุภวิริยกุลครูพิเศษ
14นายเกียรติศักดิ์หัสเดชะครูพิเศษ
15นายสุขเกษมวงศ์สินธุ์ครูพิเศษ
16นางสาวปริมประภาแสงจันทร์ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
1นางสาวแพงพันธ์โซ่เงินเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน)
2นางสาววาทินีศรีพันดอนเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
3นางจารุวรรณีมหาคามเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน)
4นางสาวปัทฐมานานอกเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
5นางสาวศศิธรพรมโกฏิเจ้าหน้าที่งานแนะแนว
6นางสาวรุ่งทิวาอุตมะเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
7นางสาวจิดาภาปรึกษาสนิทเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
8นางสาวพวงพยอมคำสิงห์เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบัญชี)
9นางสาวอาภาภรณ์โคตรบุดดาเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
10นางสาววรางคณาสีน้ำเงินเจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนฯ
11นางสาวยุพาดาขันทองเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานพัสดุ)
12นางสาววิชุดาปัตถาวะโรเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานพัสดุ)
13นางสาวภัทรสุดาประดาพลเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
14นางสาวพลอยไพลินด้านซอมเจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนฯ
15ว่าที่ ร.ต.หญิงพรนภาพรรณ ทรัพย์ดีเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
16นายธนภัทรศรีระกิจพนักงานขับรถ
17นายไฉนวงศ์อามาตย์พนักงานขับรถ
18นายคำสียุบลวัฒน์นักการภารโรง
19นางสุภาวดีปุณประเสริฐนักการภารโรง
20นางสำรีสร้อยแก้วนักการภารโรง
21นายสวัสดิ์นันทจันทร์นักการภารโรง
22นายสุพัฒน์บุญสิทธิ์นักการภารโรง
23นายสมบูรณ์ศรีบัวอ่อนนักการภารโรง
24นายบัญชาบุญประคมนักการภารโรง
25นายไตรวิชญ์ปภานินเดชายาม/รปภ.
26นายธงชาติแพงคำยาม/รปภ.
27นายสง่าปางคำยาม/รปภ.
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2566
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชาที่สอน/ปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์
1 นาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการ 086-2226836
2 นาย ปวิช สุราลัย รองผู้อำนวยการ 098-2070357
3 นาย นายฤทธิพร แก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการ 081-9740100
4 นางสาว พิมพ์พิชชา พูนประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ 083-6684858
5 นาย บุญเหลือ หว้านเครือ สามัญสัมพันธ์ 089-4192086
6 นาย ปัญญา บัวริสัย ช่างเทคนิคพื้นฐาน 092-7422775
7 ว่าที่ ร.ต.หญิง กองศรี แก้วกัลยา สามัญสัมพันธ์ 081-8724085
8 นาย ไธพัตย์ ศิริสุวรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 085-9274785
9 นาย ธนกฤต พิมพ์โล้น ช่างเชื่อมโลหะ 084-4207082
10 นาย รณชัย ประทุมเขตต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง 093-8357412
11 นางสาว กาญจนา หนูราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 087-2196548
12 นางสาว ผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ คหกรรมการผลิต 085-6099957
13 นาย กิตติ คำมณีจันทร์ ช่างยนต์ 093-5503590
14 นางสาว สุพัตรา จันทวงษา การบัญชี 088-7364460
15 นาย ชวลิต ฤทธิ์กลาง ช่างกลโรงงาน 084-4774309
16 นางสาว เสมอแข จันทะไทย การบัญชี 086-9857408
17 นางสาว ธัญญาภรณ์ ทองเคร่ง สามัญสัมพันธ์ 091-7266167
18 นาย ปรีชา กองสิน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 082-8460944
19 นาย อรุณ มหาคาม ช่างเชื่อมโลหะ 089-5765922
20 นาย วินัย โสมรักษ์ สามัญสัมพันธ์ 086-8534397
21 นาง ชวนากร ศิริสุวรรณ การบัญชี 089-2747104
22 นาย จิรภัทร จิรภาสภคพร ช่างยนต์ 081-0514300
23 นาง นินนะภา จันทร์อัมพร การบัญชี 081-3807560
24 นาย อิศรา ก้อนกั้น ช่างไฟฟ้า 089-9415536
25 นาย สัญชัย ทูลไธสง ช่างยนต์ 096-5306675
26 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อุต้น ช่างกลโรงงาน 084-7885909
27 นางสาว อินทิรา อุดชาชน กฎหมาย 085-2722693
28 ว่าที่ ร.ต.หญิง ดาราพร กุลพลเมือง สามัญสัมพันธ์ 095-6739833
29 นาย ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 089-9433587
30 นางสาว ณัฐกฤตา สุทธิอาจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 085-6073324
31 นาย ปรัชญา วีรวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 082-8390244
32 นาย สวาท วงษ์ศรีงาม สามัญสัมพันธ์ (วิทย์ – คณิต) 086-2274837
33 นางสาว จารุวรรณ วรรณพราหมณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 084-9321512
34 นางสาว วรรณิดา ไชยราช สามัญสัมพันธ์ 095-6452444
35 นาย วุฒิไกร ศาสนสุพิน ช่างกลโรงงาน 080-1955890
36 นาย ฉกาจ เอนกนวล ช่างเทคนิคพื้นฐาน 081-7614468
37 นางสาว นุชรินทร์ คำมะนารถ การบัญชี 098-6403992
38 นาย ธีรวัฒน์ อุไรสาย ช่างกลโรงงาน 093-3693731
39 นาย ภาณุเดช ศรีมงคล คหกรรมศาสตร์ 099-4152350
40 นาย สมภาร องอาจ ช่างยนต์ 098-6068908
41 นางสาว นงลักษณ์ มูลหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 088-2209900
42 นาย ธีรยุทธ เสาร์ดี ช่างไฟฟ้ากำลัง 080-4267170
43 นาย ชูศักดิ์ เกตุนา คหกรรมศาสตร์ 090-8609616
44 นาย ทรงวุฒิ จันทะวงศ์ เทคนิคพื้นฐาน 088-7485019
45 นางสาว กรรณิการ์ ศรีรักษา สามัญสัมพันธ์ 096-9463605
46 นาย ยุรนันท์ วรรณศรี ช่างยนต์ 089-7151602
47 นาย พงษธร มะแพน ช่างยนต์ 086-2421903
48 นาย สุธี สาวรก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 080-0735660
49 นาย พีระชัย รวยทรัพย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 085-7383697
50 นาย ศราวุธ ศรีแก่นจันทร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 080-8125417
51 นาย วิชัย คำขวา เทคนิคพื้นฐาน 062-5313933
52 นาย อนุพงศ์ ภูทองกอ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 090-3845916
53 นาย บุลากร แทนสอ สามัญสัมพันธ์ 084-2394129
54 นาย วชิรพันธุ์ แสนอุบล ช่างกลโรงงาน 082-1079155
55 นาย เทียนชัย อ้อคำ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 092-3942329
56 นาย พรทวี ฆารบุญ ช่างไฟฟ้ากำลัง 084-4711362
57 นางสาว วรัญญา สัตย์ซื่อ การบัญชี 095-1677789
58 นาย นิรัชภูมิ วงษ์คลองเขื่อน ช่างยนต์ 094-0093190
59 นางสาว อัจฉราภรณ์ เจริญถาวรวัฒน์ สามัญสัมพันธ์ 087-2375325
60 นางสาว วนิดา เงาะเศษ สามัญสัมพันธ์ 091-0614183
61 นางสาว กัญญาลักษณ์ นูนาเหนือ คหกรรมศาสตร์ 093-5372802
62 นาย สมพงษ์ ทองกันยา ช่างไฟฟ้ากำลัง 083-3557351
63 นาย ณัฏฐกรณ์ ลอมไธสง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 061-6796374
64 นาย วุฒิชัย ธิปโชติ ช่างยนต์ 088-6043091
65 นาย ปัญญพนต์ ขจร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 062-9945456
66 นางสาว ภรปภัสสรส์ ธาตุทำเล คหกรรมศาสตร์ 083-2345516
67 นาย พิณไพรำ สินธนันชัย สามัญสัมพันธ์ 063-1173422
68 นาย พิทยา พุธมี ช่างยนต์ 084-9342102
69 นาย เจริญชัย มีแสง สามัญสัมพันธ์ 061-3698706
70 นาย ปัณณทัต สายโสภา ช่างเชื่อมโลหะ 080-3200518
71 นาย สุริยันต์ น้อมณัด ช่างเชื่อมโลหะ 063-0425694
72 นาย จักรพงศ์ พรหมศร ช่างเชื่อมโลหะ 062-2240640
73 นาย อภิสิทธิ์ มูลเอก ช่างกลโรงงาน 064-6725347
74 นาย ภูษิต แสงวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 064-5524626
75 นาย นราวิชญ์ นามมัน ช่างไฟฟ้ากำลัง 093-3634146
76 นาย ปฐพี อรรคสังข์ ช่างไฟฟ้ากำลัง 098-9522947
77 นาย ธนายุทธ พิมพ์พิมาย ช่างกลโรงงาน 095-1864695
78 นาย สุรบดินทร์ ทวีทรัพย์ สามัญสัมพันธ์ 098-3386658
79 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศุภรัตน์ ประลำภู ช่างไฟฟ้ากำลัง 064-6521367
80 นาย อภิวัฒน์ แสนโพธิ์ ช่างยนต์ 062-2600448
81 นาย พงศธร จำปาทอง ช่างกลโรงงาน 088-5094571
82 นาย อมรเทพ ศุภวิริยกุล ภาษาอังกฤษ 083-9415037
83 นาย เกียรติศักดิ์ หัสเดชะ ภาษาอังกฤษ 064-6281366
84 นางสาว จุรีพร แพงวิเศษ การบัญชี 086-2345054
85 ส.อ.หญิง เพชรจิรารัตน์ พุธมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 096-3947079
86 นางสาว แพงพันธ์ โซ่เงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบัญชี) 081-1837135
87 นางสาว วาทินี ศรีพันดอน เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 082-8584002
88 นาง จารุวรรณี มหาคาม เจ้าหน้าที่งานการเงิน 080-6180682
89 นาย ทินกร ภูสมศรี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 064-0192504
90 นางสาว ปาราวัณ ประพันธ์วุฒิกร เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 090-8568589
91 นางสาว ปัทฐมา นานอก เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 088-6269209
92 นางสาว ศศิธร พรมโกฏิ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 098-2951396
93 นางสาว พัชรี คำมะโนชาติ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 093-1929260
94 นางสาว รุ่งทิวา อุตมะ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 094-4851163
95 นางสาว พวงพยอม คำสิงห์ เจ้าหน้าที่การบัญชี 095-1632929
96 นางสาว จิดาภา ปรึกษาสนิท เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 088-6342542
97 นางสาว ปิยธิดา คนซื่อ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 061-6258587
98 นาย วุฒิชัย วรยศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 093-4569024
99 นางสาว สกุลรัตน์ คำสุนา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 097-0497024
100 นางสาว จันทร์จิรา มุมอภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 083-3808419
101 นางสาว พรชิตา เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล 093-0783695
102 นาย เริงฤทธิ์ ศรีชมภู พนักงานขับรถ 062-1797085
103 นาย ธนธฤต ศรีระกิจ พนักงานขับรถ 065-0855181
104 นาย คำสี ยุบลวัฒน์ นักการภารโรง 084-7423404
105 นาง สุภาวดี บุญประเสริฐ นักการภารโรง 080-3876314
106 นาง สำรี สร้อยแก้ว นักการภารโรง 081-3910326
107 นาย สวัสดิ์ นันทจันทร์ นักการภารโรง 080-1527263
108 นาย สุพัฒน์ บุญสิทธิ์ นักการภารโรง 093-5317793
109 นาย บุญหลาย วิบูรณ์กูล นักการภารโรง 061-1246755
110 นาย สมบูรณ์ ศรีบัวอ่อน นักการภารโรง 082-6631006
111 นาย สุรัตน์ โพถาวร นักการภารโรง 084-7739824
112 นาย ไตรวิชญ์ ปภานินเดชา ยาม 093-2267071
113 นาย ธงชาติ แพงคำ ยาม  
114 นาย สง่า ปางคำ ยาม
ข้อมูล  ณ  วันที่  28 มกราคม  2566
ปีการศึกษารายการคน
2565ผู้บริหาร 5
 ครู 79
 เจ้าหน้าที่ 27
 รวม 111
   
ปีการศึกษารายการคน
2564ผู้บริหาร 5
 ครู 81
 เจ้าหน้าที่ 27
 รวม 113
   
ปีการศึกษารายการคน
2563ผู้บริหาร 5
 ครู 81
 เจ้าหน้าที่ 28
 รวม 114