ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายปรีชา กองสิน
ครู (หัวหน้าแผนก)
082-8460944
นายไธพัตย์ ศิริสุวรรณ
ครู
085-9274785
นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์
พนักงานราชการ
089-9433587
นายพีระชัย รวยทรัพย์
พนักงานราชการ
085-7383697
นายสุธี สาวรก
ครูพิเศษ
080-0735660
นายศราวุธ ศรีแก่นจันทร์
ครูพิเศษ
080-8125417
นายอนุพงศ์ ภูทองกอ
ครูพิเศษ
090-3845916
นายเทียนชัย อ้อคำ
ครูพิเศษ
092-3942329
นายณัฏฐกรณ์ ลอมไธสง
ครูพิเศษ
061-6796374