ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

นางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์
ครู (หัวหน้าแผนก)
085-6099957
นายภาณุเดช ศรีมงคล
ครูพิเศษ
099-4152350
นายจิรศักดิ์ ทองมาก
ครูพิเศษ
นายณัฐพงษ์ วงษ์สิงห์
ครูพิเศษ
นางสาวชลนิภา คำหล้าแก้ว
ครูพิเศษ