ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดทดลอง IOT วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน 1 ชุด