ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

จำนวนคนดู: 3

Read more

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดทดลอง IOT วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน 1 ชุด

จำนวนคนดู: 4

Read more

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดทดลอง IOT วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน 1 ชุด

จำนวนคนดู: 7

Read more