ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดทดลอง IOT. จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดทดลอง IOT. จำนวน 1 ชุด