ประกาศเชิญชวนยื่นคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุด

ชุดปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศพร้อมชุดทดลอง IOT จำนวน 1 ชุด และชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด