เนื่องด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ได้มีมติให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบOn-line 100%

เนื่องด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ได้มีมติวันนี้(27 มิ.ย.64) ให้โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี งดการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนแบบมาเรียนปกติ (Onsite) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 และจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบOn-line 100% เรียนตามตารางแบบไม่แบ่งกลุ่ม