ข้อมูลบุคลากร

ปี 2559

ผู้บริหาร                                       5     คน
ข้าราชการ                                   12     คน
พนักงานราชการ                            9     คน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)            35     คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)              21    คน
นักการภารโรง  ยามรักษาการ             9     คน
รวมทั้งหมด                                  91   คน

-------------------------------------------------------------------------------

ปี 2558

ผู้บริหาร                                       5     คน
ข้าราชการ                                   12     คน
พนักงานราชการ                           9     คน
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)            47     คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)              18     คน
นักการภารโรง  ยามรักษาการ             10     คน
รวมทั้งหมด                                  101   คน