ผู้บริหาร

นายสุรเดช     สมศรีโย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

 

                                         

        นายปวิช   สุราลัย                                                   นายพัทธพล   จารุจิตร์
   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                                   รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายวิชาการ

 

                                         
 นายชัชวาลย์   สาระภูมิ                                               นายสุดชาย  บุตรแสนลี
         รองผู้อำนวยการแผนงานและความร่วมมือ                         รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา