ติดต่อเรา

นายสุดชาย  บุตรแสนลี

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

เบอร์โทร 081 - 7295368

 

นางสาวณัฐกฤตา  สุทธิอาจ

ตำแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

เบอร์โทร  -

 

นางสาวหนึ่งฤทัย  พลเชียงดี

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

เบอร์โทร 091 - 3531160