ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • นักศึกษาฝึกอาชีพ 1 ปี กำหนดการเดินทางของนักศึกษาฝึกอาชีพ 1 ปี คือวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ครบกำหนดวันที่ 5 ตุลาคม 2561[อ่าน : 131 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [อ่าน : 102 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม