ชื่อ : นางสาวกรชนก สุทธิวรรณา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862266971
อีเมล์ : kornchanok28331@gmail.com

 

ตำแหน่งทางวิชาการ
ครูพิเศษ
ตำแหน่งทางบริหาร
-
วันที่เข้าทำงาน
6 พฤศจิกายน 2556
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประวัติการทำงาน

        วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน     พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

        โรงเรียนกฤชานันท์                พ.ศ. 2554 - 2556


 

ภาระงานครูที่ปรึกษา
นักเรียนในที่ปรึกษา  คลิกเพื่อดูหลักฐาน
งานด้านวิชาการ
วิชาที่สอน  คลิกเพื่อดูหลักฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้  คลิกเพื่อดูหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
หลักฐานการประชุม   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
การอบรม   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
โครงการคุณธรรมจริยธรรม   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
กิจกรรมตามนโยบาย   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
วุฒิบัตร   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
ประวัติการศึกษา   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
การฝึกอบรม   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
รายวิชาที่สอนในแต่ละภาคเรียน   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
หลักฐานการประกาศเกียรติคุณ   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการวิจัยเบื้องต้น   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
งานวิจัยในชั้นเรียน   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนารายวิชา   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
หลักฐานการได้รับสนับสนุนสื่อการสอนจากสถานศึกษา   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
รายชื่อนักศึกษา   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
รายชื่อโครงการ/โครงงาน   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
หลักฐานรางวัล/ประกาศเกียรติคุณของผู้เรียน   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
กิจกรรมกีฬา   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   คลิกเพื่อดูหลักฐาน
บริการวิชาการวิชาชีพ   คลิกเพื่อดูหลักฐาน

 


ย้อนกลับ