ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

           ยกระดับสถานศึกษา  มุ่งพัฒนาวิชาการ  สร้างฝีมือแรงงาน สู่อาชีพ
       เน้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น

พันธกิจ

          พันธกิจที่ 1  การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนสู่ความเป็นผู้นำวิชาชีพด้านอาชีวศึกษา

          พันธกิจที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

          พันธกิจที่ 3  การส่งเสริมและการจัดการอาชีวศึกษาโดยการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน

          พันธกิจที่ 4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน

          พันธกิจที่ 5  การเพิ่มปริมาณผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนอาชีวะในโรงเรียนมัธยมและการเทียบโอนประสบการณ์ผู้มีงานทำ

 เป้าหมาย

          เป้าหมายของการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จัดการศึกษาหลากหลายวิธี ขยายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสของการศึกษา และพัฒนาความสามารถ สถานศึกษาส่งเสริม และพัฒนาสารสนเทศ โดยการจัดการระบบสารสนเทศและการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนด้านระบบสารสนเทศโดยส่งเสริมการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ