นางสาวสุจิตรา ทองดี

การพัฒนาการเรียนการสอนในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกรอบแนวคิด นโยบาย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ โอกาสและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา อีกทั้งตรงตามข้อกำหนดการประกันคุณภาพสถานศึกษา การปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งโปรเจคเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีความร้อนระหว่างการเปิดการใช้งาน ดังนั้นควรมีเครื่องปรับอากาศช่วยในการรักษาอุณหภูมิภายในห้องเรียนช่วยดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้ชำรุดง่ายและใช้ได้นาน อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชานั้นด้วย โปรเจคเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น จึงสมควรจัดบรรยากาศให้เหมาะสมต่อนักเรียน – นักศึกษา