นายปัญญา บัวริสัย

ปัญญาเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  เป็นผู้นำทางอาชีพ