แนวทางการประกอบอาชีพ
เรียนสายอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

      สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาที่เจริญโตโตขึ้นทุกวัน เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม ทำให้อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้ไม่หยุด มีงานตลอด เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ เป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้ จึงมีระยะเวลาการซ่อม การเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาสทำงานสูง และสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้

รายละเอียดของสาขาวิชา

      ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอาบน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบวงจร และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น

      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบอุปกรณ์ การวัดค่าต่าง ๆ การใช้เครื่องมือตรวจสอบ งานบักกรี เป็นต้น

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี
 
คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
 1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 2. เป็นผู้ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติและทฤษฎี
 3. เป็นผู้สนใจงานช่างอิเล็กทรอนิกส์และสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
 4. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ
 5. เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน
 6. ชื่นชอบเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์
 7. มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
 8. มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
 9. อื่นๆ
ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
 1. ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 2. ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 3. บักกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 4. อื่น ๆ
แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 2. ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ
 3. ช่างซ่อมมือถือ
 4. พนักงานรัฐและเอกชน
 5. เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 6. เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์
 7. เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์
 8. เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 9. อื่น ๆ
แนวทางการศึกษาในระดับสูง
 1. ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 2. ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ครุศาสตรอุตสาหกรรม/ สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาเทคโนโลยี และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน
 4. ปริญญาโท
 5. ปริญญาเอก