ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาของสาขาวิชา

"มีน้ำใจ ฝีมือเป็นเลิศ"

มีน้ำใจ หมายถึง ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

ฝีมือเป็นเลิศ หมายถึง มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม มีคุณภาพ ประกอบอาชีพได้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการใช้ชีวิต การอยู่ในสังคมด้วยคววามฉลาด

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบอาชีพได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม

2. พัฒนาทักษะของครูผู้สอนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย

3. มุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิดความรู้และความสามารถในวิชาชีพของตนอย่างมีคุณภาพ