ปณิธานแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

1.พัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนนักศึกษาด้วยความจริงใจเต็มใจเต็มความสามารถ

2.พัฒนาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

3.พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีน้ำใจ เป็นคนดีของสังคม