ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

     สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  ก้าวไปสู่โลกไอที  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

 

วิสัยทัศน์

     คุณธรรมนำอาชีพ  ผลิตช่างสู่ชุมชน  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

    พันธกิจที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนสู่ความเป็นผู้นำวิชาชีพ และมีคุณธรรม
    พันธกิจที่ ๒ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ การพัฒนาทักษะ และมาตรฐานวิชาชีพ
    พันธกิจที่ ๓ การส่งเสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการของสถานประกอบการ
    พันธกิจที่ ๔ การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

 

อัตลักษณ์ 

     ทักษะดี  มีจิตอาสา  บริการชุมชน