นางสาวบุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว

งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน