saksit

 

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้

ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตำแหน่งช่างเทคนิค ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร ช่างออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพอิสระ ช่างกลึง ช่างเจาะ ช่างไส  รับราชการ (ทหาร, ตำรวจ, กระทรวงอุตสาหกรรม)  ฯลฯ และสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ   และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น