ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

“ วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ก้าวหน้า   ภาษาอาเชี่ยนก้าวไกล  ภาษาไทยนำพา  สังคมศึกษาความเป็นไทย  พลศึกษาร่วมใจพัฒนาวิชาการ” 

 

วิสัยทัศน์

 “ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้ มีทักษะในการนำวิชาการ ไปปรับใช้กับวิชาชีพ  และนำไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข”  

 

พันธกิจ

 “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกทางความสามารถตามที่ผู้เรียนสนใจและความถนัดอย่างเต็มความสามารถ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นหลักการบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมสนับสนุนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น”