เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

          ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. พ.ศ.2557 เกี่ยวกับหลักสูตร

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       1.1 สาขาวิชาเครื่องกล

             สาขางานยานยนต์

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
       2.1 สาขาวิชาเครื่องกล

             สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติ จบ ปวช. ม.6)
             สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี (ปกติ จบ ปวช. ม.6)