ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 เรียนดี มีทักษะ ทำงานเป็น ก้าวทันเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

แผนกวิชาช่างยนต์  เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มุ่งจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระยะสั้นให้มีความรู้  ความสามารถ  ควบคู่คุณธรรม  เพื่อให้บริการชุมชนและนำไปประกอบอาชีพ  โดยสร้างทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ชั้นสูง  และระยะสั้นให้แก่นักเรียน  นักศึกษาในชุมชน  ท้องถิ่น  และบริเวณใกล้เคียง  ให้มีความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญในวิชาชีพ  โดยจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่หลากหลายด้วยวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานทั้งทางด้านการประเมินที่เป็นทฤษฏี  (ข้อสอบมีมาตรฐาน)  และภาคปฏิบัติที่เป็นการยอมรับของบุคคลทั่วไป  เพื่อให้ผู้จบการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยื่น

พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากรในแผนก  โดยส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มเติมในวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  คุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย  เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดไป

พันธกิจที่ 3 ประสานงานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับแผนกวิชาในการจัดส่งนักศึกษา

ออกฝึกงาน  และจัดการเรียนการสอนทวิภาคี  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดไป

พันธกิจที่ 4 สนับสนุน  ส่งเสริม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นรวมถึงด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดไป

พันธกิจที่  5  สนับสนุน  ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา  ทำการวิจัยสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  โครงงาน

โครงการ  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  รู้จักการใช้ปัญหาด้วยการใช้องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

พันธกิจที่  6  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในหน้าที่ตามปกติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจที่  7  สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทำธุรกิจส่วนตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

พันธกิจที่  8  จัดการเรียนการสอนด้านยานยนต์ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง