ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์

2.เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถหรือเครื่องยนต์

3.เคาะพ่นสี

4.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันต่าง ๆ

5.เช็คระบบวงจรรถ

6.ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

7.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องยนต์

8.อื่น ๆ