แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1.ปวช. สาขาช่างยนต์

2.ปวส. สาขาช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์3.ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ / กลเกษตร / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4.ปริญญาโท

5.ปริญญาเอก